My Homepage

hidrodinamicka spojka

Hidrodinamicka je spojka kombinacija pumpe i turbine.
Pricvrscena je na zamasnjak motora i ne
povecava okretni moment motora.
Osnovni dijelovi, su:
- pumpno kolo,
- turbinsko kolo,
- kuCiste i hidraulicko ulje (ATF ulje).
Lopatice pumpnog kola cvrsto su vezane 5 kucistem.
Okretanjem zamasnjaka okrece se i pumpno
kolo, dovodeci u strujanje hidraulicko ulje (prijenosnik
energije: prenosi kineticku energiju na turbinsko
kolo vezano na vratilo spojke). Centrifugalna sila
tjera ulje od sredine prema vanjskom obodu. Kad
turbina miruje, na ulje u tom kolu ne djeluje centrifugalna
sila, pa je ulje iz pumpe potiskuje prema sredistu,
gdje opet prelazi u pumpu. Akumulatori munja Tako nastaje
kruienje ulja, sve dok postoji razlika u broju okretaja
pumpe i turbine. Kako turbina uvijek ima nesto niii
broj okretaja, to ulje neprestano kruii i predaje turbini
dio zamaha od pumpe.

Spojka bez praznog hoda
Kod takvih spojki prazni hod je nepotreban, jer se
pri trosenju obloga mehanizam sam podesava.
Mehanicki aktivirane spojke - trosenjem obloga
sajla se na potisnoj poluzi prevlaci, (51. 23. ), (duz;
se). Povratom papuce spojke (spojka ukljucuje)
kavez se zbog stegaca pomice nadolje, pa se 0510-
ba da blokirajuci konus. Cahura sajle se deblokira i
ude u kuciste mehanizma, ci me se nadomjesta
trosenje obloga.
Hidraulicki aktivirane spojke - mora se ugraditi
sredisnje voden hidraulicki potisnik kod kojeg
je potisni leiaj cijelo vrijeme u spoju 5 tanjurastom
oprugom, (51. 3. ). Potisnik djeluje na jezicke
tanjuraste opruge malim prednaponom od
40 do 100 N, kojeg stvara opruga u radnom
cilindru.